weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

voorpagina

Het visserijbeheer is de laatste jaren zo succesvol dat introductie van de aanlandplicht helemaal niet nodig was geweest. Dat vindt de Europese visserijkoepel Europêche, die bij de Europese Commissie pleit voor al het mogelijke om deze nachtmerrie voor de vissers draaglijker te maken.

Europêche laat weten verheugd te zijn met de communicatie vanuit de EC over de opwaartse trends bij veel visbestanden en de duurzame exploitatieniveaus. Behalve in de Middellandse Zee en Zwarte Zee is er nauwelijks sprake meer van overexploitatie, het aantal TAC’s dat op het niveau van MSY zit komt overeen met 61 procent van de totale vangst in het Noordoost-Atlantisch gebied.

Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde biomassa in dit gebied 35 procent hoger ligt dan in het begin van de eeuw. Door vermindering van het aantal schepen, pk’s en tonnen is een betere balans ontstaan tussen capaciteit en vangstmogelijkheden.

De economische prestaties van de visserijvloot van de EU zijn enorm gestegen. De laatste cijfers, van 2014, reppen van een toename van de netto winst met 50 procent ten opzichte van het voorgaande jaar 2013.

Schrappen in TAC’s

Voorzitter Javier Garat van Europêche concludeert hieruit dat het EU-visserijbeleid succesvol is geweest, en dat er daarom geen noodzaak was voor radicale maatregelen als de aanlandplicht. Garat is blij met de bereidheid van de EC om waar mogelijk te schrappen in TAC’s die problemen geven met de aanlandplicht.

Omdat de meest problematische vissoorten pas in 2019 (volledig) onder de aanlandplicht komen te vallen pleit hij voor alle mogelijke maatregelen, zoals realistische verhoging van quota en nauwkeurig monitoren van potentiële choke-situaties. De visserijkoepel waarschuwt dat de impact van choke species nog grotendeels onbekend is maar zeker niet onderschat mag worden.

Tevens vindt Garat dat MSY niet ten koste van alles doorgevoerd moet worden, en dat de sociaaleconomische effecten in ogenschouw genomen moeten worden.

,,De wetenschap geeft bij haar advies diverse scenario’s om tot MSY te komen, in 2018, 2019 of 2020. Wij roepen de EC en de Raad op om voor iedere visserij de TAC’s zo vast te stellen dat een duurzame visserij mogelijk is in sociaal, economisch en ecologisch opzicht.’’ [Bron: Visserijnieuws.nl]

Lees ook: Hoe een felbevochten EU-wet onze visserij en ecologie in het nauw drijft

De Europese “aanlandplicht”, containers babyvis niet terug het water in, maar naar de verbrandingsoven

 kijk op www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------

 

Reacties

De internationale raad voor onderzoek van de zee ICES heeft op 30 juni haar vangstadviezen bekend gemaakt voor de Noordzeevisserij. Staatssecretaris Van Dam heeft zijn inzet voor het bepalen van de definitieve quota komend najaar gedeeld met de Tweede Kamer. Hij stelt vast dat het steeds beter gaat met de visbestanden in de Noordzee.

 

Hij laat weten de quota voor tarbot, griet, rog en andere gegevensarme bestanden (data limited stocks) niet volgens het huidige rigide automatisme te willen reduceren, maar per vissoort te kijken wat de beste benadering is. Vorig jaar nog heeft onder meer de Nederlandse Vissersbond flink bij de minister en bij Europa aan de bel getrokken voor een versoepeling in de maximale vangsten van data limited stocks als tarbot en griet, visser zien ze namelijk in grote hoeveelheden.

Subsidieaanvraag meerjarig onderzoek ingediend

De Nederlandse Vissersbond, VisNed, PO Wieringen, de Redersverening en ProSea, hebben samen met Wageningen Marine Research inmiddels een subsidieaanvraag ingediend voor een meerjarig onderzoeksproject om de datavoorziening voor data-gelimiteerde bestanden zoals tarbot, griet, rog en Noorse kreeft te verbeteren. Met de te verzamelen gegevens over de genoemde visbestanden wordt het mogelijk om een realistischere inschatting te maken van de bestanden, inclusief onderbouwde quota.

Ophoging aanlandplichtige bestanden

Tenslotte geeft de staatssecretaris aan voor de bestanden die in 2018 onder de aanlandplicht vallen voldoende quota-ophoging (top ups) te bepleiten om de ongewenste bijvangsten te compenseren. Uiteraard wel binnen de bandbreedte van de maximale duurzame vangst. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond]

 

 

MARIN doet dit onderzoek met computersimulaties en modelproeven in het Offshore Bassin (40 x 40 meter) waar wind, golven en stroom op schaal kunnen worden nagebootst.

MARIN

Onderzoeksinstituut MARIN biedt de maritieme sector gedegen kennis en onafhankelijk onderzoek. Met gebruik van de nieuwste testfaciliteiten en simulatoren en in samenwerking met een uitgebreid innovatie- en researchnetwerk realiseren we ons doel: schepen schoner, slimmer en veiliger maken en bijdragen aan een duurzaam gebruik van de zee. [Dit is een origineel bericht van MARIN Maritiem Research Instituut Nederland] kijk op

www.visserijnieuws.punt.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

De Britse regering heeft zondag aangekondigd dat ze uit de conventie van Londen van 1964 over visserij stapt. Dat internationaal akkoord verleent schepen uit onder meer België toegang tot een deel van de Britse territoriale wateren.

Voor Emiel Brouckaert, directeur van de Belgische Rederscentrale, is het sinds de uitslag van het Brexit-referendum duidelijk dat een dergelijke aankondiging er zat aan te komen. "Het gaat om de helft van onze omzet die zo getroffen kan worden", zegt hij. "We beseffen dat de visserij niet het belangrijkste thema is in de Brexit-onderhandelingen, maar zullen de komende dagen en weken van ons laten horen."

 

 

Naar de geest van de Brexit zal Londen dus uit het akkoord stappen. "Dit is een eerste historische stap naar een nieuw nationaal visserijbeleid nu we uit de Europese Unie stappen", verklaarde minister Michael Gove. "Dit betekent dat we voor de eerste keer in 50 jaar zullen kunnen beslissen wie toegang krijgt tot onze wateren." Het akkoord uit 1964, nog voor de Britse toetreding tot de EU in 1973, laat vissers uit Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Duitsland, Ierland en Nederland toe te vissen in de zone tussen 6 en 12 nautische mijl voor elkaars kusten. Het akkoord gaat verder dan de Europese regels, waarbij dit pas mogelijk is vanaf 12 nautische mijl.

Door het akkoord op te zeggen, kunnen vissers uit de vijf andere landen dus niet meer vissen in die zone voor de Britse kust. Anderzijds verliezen de Britse vissers dat recht voor de kust van de vijf andere landen. Maandag begon een twee jaar durende opzegperiode. De plannen van de Britse regering om het visserijverdrag van 1964 op te zeggen, komen niet bepaald als een verrassing voor de Rederscentrale. Directeur Emiel Brouckaert legt aan persagentschap Belga uit dat de helft van de omzet van de Belgische visserij op het spel staat. Volgens de Britten vingen Franse, Belgische, Duitse, Ierse en Nederlandse vissers in 2015 zowat 10.000 ton vis binnen 12 zeemijl.

Sinds de uitslag van het Brexit-referendum heeft de visserijsector over de landsgrenzen heen de handen in elkaar geslagen om het belang van de visserij duidelijk te maken aan de Brexit-onderhandelaars. De alliantie telt nu al acht leden, en met Portugal heeft zich onlangs een negende land aangediend. In een reactie aan onder meer Reuters heeft de Europese Commissie laten weten dat het "nota neemt" van de Britse beslissing. Tegelijk geeft de Commissie aan dat ze van mening is dat het verdrag vervangen werd door de Europese wetgeving.

Europarlementslid voor N-VA Sander Loones zegt dat de Britten het best niet al te hard spelen. De Britse visserijsector is immers sterk afhankelijk van de EU-markt. "Vis vangen is één iets, uw vis verkocht krijgen, is nog iets anders", zegt Loones. "Als de Britten hun vis aan ons willen blijven verkopen, ontketenen ze best geen nieuwe kabeljauw-of makreeloorlog". Ook diens collega Tom Vandenkendelaere, Europarlementslid voor CD&V, uitte reeds bij herhaling zijn bezorgdheid omtrent de impact van de Brexit op de visserijsector. "Zo goed als alle zeetong die op ons bord komt, is gevist in Britse wateren. De Brexit mag onze vissers niet extra straffen", laat hij via Twitter weten. [Bron: Vilt]

kijk op www.visserijnieuws.punt.nl 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

De belangrijkste visbestanden voor de Nederlandse visserij in de Noordzee staan er goed voor en groeien, aldus de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Maar gelet op doelen in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid zouden vangstquota volgend jaar toch omlaag moeten. Die boodschap brengen onderzoekers van Wageningen Marine Research vandaag. Voor de schol-TAC adviseert ICES maar liefst een reductie van 35 procent, ondanks de recordstand van het bestand. Onderzoekers van Wageningen Marine Research presenteren vandaag – vrijdag 30 juni - de visserijadviezen van ICES voor de belangrijkste soorten voor de Nederlandse sector aan het ministerie van Economische Zaken, de visserijsector en maatschappelijke organisaties. ICES maakt elk jaar een schatting van de bestanden en de hoogte van de visserijdruk en geeft daarna advies over hoeveel er zou mogen worden gevangen om de doelen van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid te halen. Het Europese beleid heeft als doel om de visserijdruk zo te reguleren dat de maximaal duurzame oogst (MSY, ‘Maximum Sustainable Yield’) wordt behaald. Dit is de visserijdruk die leidt tot de hoogst mogelijke oogst van een visbestand op de lange termijn.  Noordzeetong groeit De stand van volwassen Noordzeetong bevindt zich de laatste jaren boven het veilige niveau. Begin 2017 werd de volwassen tongstand geschat op 67.961 ton, een jaar eerder op (bijgesteld) 62.636 ton. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is sterk afgenomen, maar ligt toch nog ietsje boven het MSY-streefniveau, aldus WMR. Vorig jaar werd de visserijdruk net iets beneden MSY ingeschat. De jaarklas 2015 ziet er zwak uit. Voor Noordzeetong is er een meerjarig beheerplan. Op basis van dit plan adviseert ICES dat vissers in 2017 maximaal 14.017 ton maatse tong mogen opvissen (plus 882 ton ondermaats/unwanted). Afgezet tegen het totaal van 14.900 ton betekent dat derhalve een reductie van 7 procent. Vorig jaar december werd besloten de tong-TAC met 15 procent op te hogen, voor 2016 is deze inclusief top-up voor discards 16.123 ton. Record scholbestand Het bestand volwassen schol in de Noordzee en Skagerrak blijft doorgroeien en bevindt zich ruim boven de veilige biologische grenzen. Naar schatting zwemt er dit jaar 936.773 ton volwassen schol in de Noordzee en het Skagerrak. Dit is de grootste hoeveelheid schol die is gemeten sinds de start van de bestandsschatting in 1957. Vorig jaar werd trouwens ingeschat dat het bestand nog groter was, maar dat is flink neerwaarts bijgesteld. De bestandsgroei komt vooral omdat de visserijdruk fors is afgenomen. De schol wordt al vijf jaar op het MSY-streefniveau voor de visserijdruk bevist. ICES adviseert op basis van de MSY-benadering dat vissers in 2017 maximaal 94.866 ton maatse schol mogen vangen. Dit is een forse verlaging van het visserijadvies ten opzichte van de vangstmogelijkheden voor dit jaar. De belangrijkste redenen hiervoor zijn volgens ICES dat voor 2017 het Europese scholquotum hoger is vastgesteld dan werd geadviseerd (advies maatse vangst was 121,5 miljoen kilo, TAC is 147 miljoen kilo), de aanwas van jonge schol de laatste jaren minder is en de visserijdruk de afgelopen jaren iets hoger was. Hoewel ICES adviseert om de vangstmogelijkheden te verlagen, merkt WMR op dat de geadviseerde hoeveelheid wel boven de vangsthoeveelheid van maatse vis ligt die de vissersvloot de laatste drie jaar aan wal heeft gebracht. Het Nederlandse scholquotum wordt bijvoorbeeld voor nauwelijks de helft opgevist. Kabeljauwstand gezond De Noordzeekabeljauwstand bereikte in 2006 een historisch dieptepunt. Ondanks forse beperkingen aan de visserij verliep het herstel van de kabeljauwstand traag. Het bestand wordt dit jaar voor het eerst als gezond beoordeeld en werd begin 2017 geschat op 167.711 ton volwassen kabeljauw. Hoewel de visserijdruk is afgenomen, ligt deze nog steeds hoger dan het MSY-streefniveau. De groei van het bestand wordt al jaren bemoeilijkt door de aanhoudende lage aanwas van jonge kabeljauw. Het lijkt er op dat er voor het eerst sinds het begin van deze eeuw weer een sterkere jaarklasse aankomt (1-jarige aanwas in 2017), die het bestand in de toekomst verder zal laten groeien. Bij een visserijdruk op MSY-niveau luidt het advies van ICES dat de visserijen in de Noordzee, de Westelijke Skagerrak en in Het Kanaal samen in 2018 maximaal 41.309 ton maatse kabeljauw mogen vangen. Dat is een verlaging van 12 procent. Vorig jaar werd een verlaging van 4,5 procent geadviseerd, maar om onnodig discarden te voorkomen werd toen in de Visserijraad een plus van 5 procent gerealiseerd. Vaststellen vangstquota De Europese Commissie bespreekt de adviezen met de visserijsector en maatschappelijke organisaties. In december maakt de EC voor een aantal gezamenlijk beheerde bestanden vangstafspraken met Noorwegen. Aan het eind van het jaar stelt de Raad van Visserijministers de toegestane vangsten voor 2018 vast. Tabel: Ontwikkelingen bestanden, totaal toegestane vangsten 2017 en ICES-advies voor vangsten maatse vis in 2018. [Bron: Visserijnieuws.nl]

--------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Begin juni hebben schippers en bemanningen van de boomkorkotter HD 29 en de pulskotter UK 227 een belangrijke bijdrage geleverd aan het meerjarige pulsonderzoek. Beide schepen hebben op een vooraf aangewezen locatie op het Friese front een stuk bevist.

Onderzoekers op het onderzoeksschip Pelagia namen voor en na het vissen monsters van de zeebodem. Dit veldonderzoek heeft als doel om kennis te ontwikkelen over het effect van het pulstuig op het benthische ecosysteem (zeebodem en bodemleven).

Stormachtige weersomstandigheden

Het onderzoek is volgens de vissers en volgens de onderzoekers naar tevredenheid verlopen. Na het nemen van de monsters heeft de Pelagia enige tijd stil moeten liggen vanwege het stormachtige weer. Dat bood de mooie gelegenheid voor de onderzoekers extra monsters te nemen om te onderzoeken wat het effect op het bodemleven is van natuurlijke verstoring door storm. Het zal nog enige tijd duren voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Meerjarig pulsonderzoek

Het onderzoek naar het effect van puls op het benthische ecosysteem is één van de deelonderzoeken van het meerjarige pulsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit, Wageningen Marine Research en het NIOZ. Dit projectonderdeel vormt het promotieonderzoek van de Amerikaanse onderzoeker Justin Tiano die bij het NIOZ in Yerseke gestationeerd is.

Het meerjarige pulsonderzoek heeft als doel om te onderzoeken wat de impact is van de Nederlandse transitie van de boomkor naar de puls. In 2019 moet dit resultaten opleveren op basis waarvan beleidsmakers en politici kunnen besluiten over de toekomst van de puls. In de werkgroep onderzoek puls wordt over dit onderzoek overlegd tussen de Nederlandse Vissersbond, VisNed, PO Wieringen, Wageningen Marine Research, Stichting de Noordzee en het Ministerie van Economische Zaken. De Nederlandse Vissersbond en VisNed waren verantwoordelijk om kotters te vinden die aan het onderzoek wilden deelnemen.

Laboratorium en veldwerk

Naast promovendus Justin Tiano is onderzoeker Pim Boute als onderzoeker aangenomen binnen het onderzoeksproject. Boute ontwikkelt kennis – door middel van laboratorium- en veldonderzoek – over het effect van puls op verschillende mariene organismen. WMR brengt het visgedrag van de pulsvloot in kaart.

Sectorbijdrage aan onderzoek

De Nederlandse Vissersbond bedankt de UK 227 en de HD 29 voor hun belangrijke bijdrage namens de visserijsector. Behalve de UK 227 en de HD 29 dragen alle kotters met een Nederlandse pulsontheffing bij aan het meerjarige pulsonderzoek, door per trek de samenstelling van de vangst te noteren. Deze dataverzameling zorgt dat de onderzoekers op kleine schaal informatie krijgen over de vangsten met het pulstuig.

Meer informatie

De Nederlandse Vissersbond heeft er vertrouwen in dat de resultaten van het pulsonderzoek in de toekomst zullen aantonen dat puls een verantwoorde vismethode is en dat dit in de toekomst de besluitvorming voor toelating van de puls zal helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brita Trapman of Durk van Tuinen, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 15 juni 2017]

Twee kotters vissen voor pulsonderzoek

kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

In tegenstelling tot de kotters die in Urk geregistreerd staan en met name op platvis vissen, vangen vriestrawlers uit Scheveningen en Katwijk vooral haring en makreel.

Door: Willem Ment den Heijer

Omdat van alle drie de soorten enorme scholen rondzwemmen biedt de visserij hierop volop perspectief. De toestand (omvang en gezondheid) en het beheer van een bepaalde vissoort bepalen in grote mate of de visserij daarop in aanmerking komt voor een duurzaamheidslabel.

Dat is in elk geval al sinds 2016 het geval met de visserij op haring. En na een tijdelijke onderbreking heeft ook makreel deze status vorig jaar weer weten te heroveren. Het zijn de twee belangrijkste pelagische vissoorten voor de vriestrawlers.

Pelagisch betekent afwisselend zwemmen in verschillende waterkolommen. Overdag zwemmen haring en makreel doorgaans dieper en zodra het donker wordt zwemmen ze in hogere waterkolommen, dus dichter bij het wateroppervlak.............

 

>>> Lees hier verder op Flevopost.nl <<<

kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Nieuw restaurant zet onbekende bijvangst-vis op de kaart” meldt duurzaamleven.nl op 31 mei 2017. “Wij willen de verspilling van gevangen vis tegen gaan,” vertellen de initiatiefnemers van restaurant Bijvangst op hun website.

Twee dagen later maken supermarktketens Plus en Dekamarkt bekend bijvangst in het visassortiment op te nemen. In hun persstatement staat: “Wanneer wij de onbekendere vissoorten zoals schar, wijting en steenbolk meer eten hoeft er minder hard op tong en schol gevist te worden en wordt verspilling tegengegaan.” Bijvangst en verspilling worden in één adem genoemd. Daarmee impliceren zowel Bijvangst, Plus en Dekamarkt dat vissers nu al hun bijvangst overboord gooien. Dat is niet het geval. Bovendien: gaat het bijzonder goed met tong en schol in de Noordzee, dus waarom zou er minder op gevist moeten worden?

Gewenste en ongewenste bijvangst

Waar komt de misvatting vandaan? Terug naar 1946. WO2 is net afgelopen, Europa lijdt honger en vis is als voedsel van levensbelang. Dertien Noordzeestaten tekenen in Londen het ‘Verdrag nopens het vaststellen van een maaswijdte van visnetten en van minimum-maten op sommige vissoorten.’ Dit verdrag regelt dat het niet is toegestaan om ondermaatse (jonge, niet paairijpe) vis aan te landen. Een belangrijke beschermingsmaatregel van de visstanden, die tot op heden geldt: het aanlanden van ondermaatse vis geldt zelfs als ernstig economisch delict. Ondermaatse vis moet terug de zee in.

De naoorlogse generatie vissers weet dan ook niet beter dat bij het sorteren de te kleine vis weer overboord moet. Het kan ook gaan om soorten waarvoor geen markt is – niet voor consumptie geschikt – maar die wel in het net zijn beland. We spreken dan over ongewenste bijvangst. Dit in tegenstelling tot gewenste bijvangst, namelijk vis waar wel een markt voor is. Een visser die gericht op tong en schol vist vangt bijvoorbeeld marktwaardige tarbot bij.

Gewenste bijvangst gaat niet overboord maar wordt gewoon aangeland en verkocht op de visafslag. Bot, spiering, wijting, geep, harder, schar, tongschar, steenbolk, poon, zeeduivel, krabben en schelvis: ze vormen een onderdeel van de wekelijkse omzet van de gemiddelde visser. Tarbot en griet zijn als bijvangstsoorten nota bene zelfs veel geld waard.

Een draai van 180 graden

Wie het heeft over de visserij, loopt al snel kans op een misvatting. Leek de voorgaande alinea u zeer plausibel? Om voedselverspilling tegen te gaan, draait Europa met de aanlandplicht alles nu 180 graden om. Alle vis, maats of ondermaats, moet mee naar de wal. Overigens mogen ondermaatse vissen niet voor de menselijke consumptie worden aangeboden. Ze moeten worden verwerkt tot veevoer of worden vernietigd.

De werkelijke verspilling wordt veroorzaakt door deze aanlandplicht. Deze regel baart de visserijsector grote zorgen: het betekent een zekere dood voor de jonge, niet-paairijpe vis die we sinds 1946 proberen te beschermen. De zee wordt er schraler van, want het deel van de ondermaatse vissen dat het terugzetten niet overleeft, dient nu nog als voedsel in de mariene voedselketen. Jonge vis die wel overleeft kan verder groeien en zich vermenigvuldigen. De aanlandplicht zet hier een dikke streep door en werkt dus contraproductief. Bovendien is volgens wetenschappers de aanlandplicht niet nodig is voor het beschermen van deze visbestanden. Als je verspilling wil tegengaan dan moet je beginnen met de Aanlandplicht, bedacht door ijverige Brusselse ambtenaren, direct afschaffen.

Eten wat de zee te bieden heeft

Het eten van bijvangst lost het probleem van de verspilling (aanlandplicht) dus niet op. Meer bekendheid en kennis onder Nederlandse consumenten over heerlijke, gezonde en lokaal gevangen vis heeft andere voordelen: minder voedselkilometers, gezondheidsvoordelen en waardering voor een goed beheerde visserij. Het initiatief om gewenste bijvangst op de kaart te zetten zou moeten worden: Verse Noordzeevis, op de kaart en in het schap. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 31 mei 2017]

Schar en Poon worden onder andere gewoon aangeland en verkocht op de visafslag

 kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

------------------------------------------------------------------------

 

Reacties
oli prijs
teller
TELLERS
kotters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl