weblogs van kotters

www.kotterfotos.punt.nl           kotter weblog

www.visserijnieuws.punt.nl       visserij weblog

www.rorifocus.nl                        kotter weblog

http://www.visserijfilmpjes.nl

http://hdtv.webcam.nl/urk/    HAVEN VAN URK

http://www.visafslaglauwersoog.com/                   VISAFSLAG  LO

http://www.visserijdagenurk.nl/       FECLAME VOOR VISSEIJ

http://www.visserijopurk.nl/ WEBLOG

www.shipdata.n FOTOS VAN KOTTERS

WWW.OD6.NL  KOTTERWEBLOG

www.pefa.nl      VISAFSAG YM SC DH

visserijscheveningen.punt.nl      KOTTER WEBLOG

www.knrm.nl    REDDING MAATSCHAPIJ

www.deurkervissers.nl    gy 57

http://www.visserijfilmpjes.nl/

http://www.visned.nl/   PO URK

http://www.elisabethbv.nl/  KOTTER  BEBLOG

http://www.kotter.nl/ FOTOS WEBLOG

http://www.bck40.nl/ DE BCK 40

http://www.marinetraffic.com/nl/?lang=nl kotters volgen

http://visserijfoto.punt.nl/ foto s enz

www.sl27.nl  weblog

 http://www.texelsegarnaal.nl/   garnale visserij

http://hulpinnood.nl/ zoutkamp

http://www.visserijnieuws     visserij blaadje

http://www.visdasgeil.nl/     fd 281

www.efice.com                        visafslag urk

http://www.vissersschip.nl/      uk 227 en ng 12

het weer
Abonneren is gratis

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

voorpagina

Begin juni hebben schippers en bemanningen van de boomkorkotter HD 29 en de pulskotter UK 227 een belangrijke bijdrage geleverd aan het meerjarige pulsonderzoek. Beide schepen hebben op een vooraf aangewezen locatie op het Friese front een stuk bevist.

Onderzoekers op het onderzoeksschip Pelagia namen voor en na het vissen monsters van de zeebodem. Dit veldonderzoek heeft als doel om kennis te ontwikkelen over het effect van het pulstuig op het benthische ecosysteem (zeebodem en bodemleven).

Stormachtige weersomstandigheden

Het onderzoek is volgens de vissers en volgens de onderzoekers naar tevredenheid verlopen. Na het nemen van de monsters heeft de Pelagia enige tijd stil moeten liggen vanwege het stormachtige weer. Dat bood de mooie gelegenheid voor de onderzoekers extra monsters te nemen om te onderzoeken wat het effect op het bodemleven is van natuurlijke verstoring door storm. Het zal nog enige tijd duren voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Meerjarig pulsonderzoek

Het onderzoek naar het effect van puls op het benthische ecosysteem is één van de deelonderzoeken van het meerjarige pulsonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit, Wageningen Marine Research en het NIOZ. Dit projectonderdeel vormt het promotieonderzoek van de Amerikaanse onderzoeker Justin Tiano die bij het NIOZ in Yerseke gestationeerd is.

Het meerjarige pulsonderzoek heeft als doel om te onderzoeken wat de impact is van de Nederlandse transitie van de boomkor naar de puls. In 2019 moet dit resultaten opleveren op basis waarvan beleidsmakers en politici kunnen besluiten over de toekomst van de puls. In de werkgroep onderzoek puls wordt over dit onderzoek overlegd tussen de Nederlandse Vissersbond, VisNed, PO Wieringen, Wageningen Marine Research, Stichting de Noordzee en het Ministerie van Economische Zaken. De Nederlandse Vissersbond en VisNed waren verantwoordelijk om kotters te vinden die aan het onderzoek wilden deelnemen.

Laboratorium en veldwerk

Naast promovendus Justin Tiano is onderzoeker Pim Boute als onderzoeker aangenomen binnen het onderzoeksproject. Boute ontwikkelt kennis – door middel van laboratorium- en veldonderzoek – over het effect van puls op verschillende mariene organismen. WMR brengt het visgedrag van de pulsvloot in kaart.

Sectorbijdrage aan onderzoek

De Nederlandse Vissersbond bedankt de UK 227 en de HD 29 voor hun belangrijke bijdrage namens de visserijsector. Behalve de UK 227 en de HD 29 dragen alle kotters met een Nederlandse pulsontheffing bij aan het meerjarige pulsonderzoek, door per trek de samenstelling van de vangst te noteren. Deze dataverzameling zorgt dat de onderzoekers op kleine schaal informatie krijgen over de vangsten met het pulstuig.

Meer informatie

De Nederlandse Vissersbond heeft er vertrouwen in dat de resultaten van het pulsonderzoek in de toekomst zullen aantonen dat puls een verantwoorde vismethode is en dat dit in de toekomst de besluitvorming voor toelating van de puls zal helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brita Trapman of Durk van Tuinen, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 15 juni 2017]

Twee kotters vissen voor pulsonderzoek

kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

In tegenstelling tot de kotters die in Urk geregistreerd staan en met name op platvis vissen, vangen vriestrawlers uit Scheveningen en Katwijk vooral haring en makreel.

Door: Willem Ment den Heijer

Omdat van alle drie de soorten enorme scholen rondzwemmen biedt de visserij hierop volop perspectief. De toestand (omvang en gezondheid) en het beheer van een bepaalde vissoort bepalen in grote mate of de visserij daarop in aanmerking komt voor een duurzaamheidslabel.

Dat is in elk geval al sinds 2016 het geval met de visserij op haring. En na een tijdelijke onderbreking heeft ook makreel deze status vorig jaar weer weten te heroveren. Het zijn de twee belangrijkste pelagische vissoorten voor de vriestrawlers.

Pelagisch betekent afwisselend zwemmen in verschillende waterkolommen. Overdag zwemmen haring en makreel doorgaans dieper en zodra het donker wordt zwemmen ze in hogere waterkolommen, dus dichter bij het wateroppervlak.............

 

>>> Lees hier verder op Flevopost.nl <<<

kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacties

Nieuw restaurant zet onbekende bijvangst-vis op de kaart” meldt duurzaamleven.nl op 31 mei 2017. “Wij willen de verspilling van gevangen vis tegen gaan,” vertellen de initiatiefnemers van restaurant Bijvangst op hun website.

Twee dagen later maken supermarktketens Plus en Dekamarkt bekend bijvangst in het visassortiment op te nemen. In hun persstatement staat: “Wanneer wij de onbekendere vissoorten zoals schar, wijting en steenbolk meer eten hoeft er minder hard op tong en schol gevist te worden en wordt verspilling tegengegaan.” Bijvangst en verspilling worden in één adem genoemd. Daarmee impliceren zowel Bijvangst, Plus en Dekamarkt dat vissers nu al hun bijvangst overboord gooien. Dat is niet het geval. Bovendien: gaat het bijzonder goed met tong en schol in de Noordzee, dus waarom zou er minder op gevist moeten worden?

Gewenste en ongewenste bijvangst

Waar komt de misvatting vandaan? Terug naar 1946. WO2 is net afgelopen, Europa lijdt honger en vis is als voedsel van levensbelang. Dertien Noordzeestaten tekenen in Londen het ‘Verdrag nopens het vaststellen van een maaswijdte van visnetten en van minimum-maten op sommige vissoorten.’ Dit verdrag regelt dat het niet is toegestaan om ondermaatse (jonge, niet paairijpe) vis aan te landen. Een belangrijke beschermingsmaatregel van de visstanden, die tot op heden geldt: het aanlanden van ondermaatse vis geldt zelfs als ernstig economisch delict. Ondermaatse vis moet terug de zee in.

De naoorlogse generatie vissers weet dan ook niet beter dat bij het sorteren de te kleine vis weer overboord moet. Het kan ook gaan om soorten waarvoor geen markt is – niet voor consumptie geschikt – maar die wel in het net zijn beland. We spreken dan over ongewenste bijvangst. Dit in tegenstelling tot gewenste bijvangst, namelijk vis waar wel een markt voor is. Een visser die gericht op tong en schol vist vangt bijvoorbeeld marktwaardige tarbot bij.

Gewenste bijvangst gaat niet overboord maar wordt gewoon aangeland en verkocht op de visafslag. Bot, spiering, wijting, geep, harder, schar, tongschar, steenbolk, poon, zeeduivel, krabben en schelvis: ze vormen een onderdeel van de wekelijkse omzet van de gemiddelde visser. Tarbot en griet zijn als bijvangstsoorten nota bene zelfs veel geld waard.

Een draai van 180 graden

Wie het heeft over de visserij, loopt al snel kans op een misvatting. Leek de voorgaande alinea u zeer plausibel? Om voedselverspilling tegen te gaan, draait Europa met de aanlandplicht alles nu 180 graden om. Alle vis, maats of ondermaats, moet mee naar de wal. Overigens mogen ondermaatse vissen niet voor de menselijke consumptie worden aangeboden. Ze moeten worden verwerkt tot veevoer of worden vernietigd.

De werkelijke verspilling wordt veroorzaakt door deze aanlandplicht. Deze regel baart de visserijsector grote zorgen: het betekent een zekere dood voor de jonge, niet-paairijpe vis die we sinds 1946 proberen te beschermen. De zee wordt er schraler van, want het deel van de ondermaatse vissen dat het terugzetten niet overleeft, dient nu nog als voedsel in de mariene voedselketen. Jonge vis die wel overleeft kan verder groeien en zich vermenigvuldigen. De aanlandplicht zet hier een dikke streep door en werkt dus contraproductief. Bovendien is volgens wetenschappers de aanlandplicht niet nodig is voor het beschermen van deze visbestanden. Als je verspilling wil tegengaan dan moet je beginnen met de Aanlandplicht, bedacht door ijverige Brusselse ambtenaren, direct afschaffen.

Eten wat de zee te bieden heeft

Het eten van bijvangst lost het probleem van de verspilling (aanlandplicht) dus niet op. Meer bekendheid en kennis onder Nederlandse consumenten over heerlijke, gezonde en lokaal gevangen vis heeft andere voordelen: minder voedselkilometers, gezondheidsvoordelen en waardering voor een goed beheerde visserij. Het initiatief om gewenste bijvangst op de kaart te zetten zou moeten worden: Verse Noordzeevis, op de kaart en in het schap. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 31 mei 2017]

Schar en Poon worden onder andere gewoon aangeland en verkocht op de visafslag

 kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

------------------------------------------------------------------------

 

Reacties

De zeevisserij krijgt vrijwel zeker een jaar uitstel van de aanlandplicht voor schol. De EU-landen rond de Noordzee, de zogeheten Scheveningengroep, hebben deze maatregel vandaag op voordracht van Nederland ingebracht bij de Europese Commissie.

Het uitstel betekent dat vissers tot 2019 geen verplichting krijgen om schol uit de bijvangst mee aan land te nemen. Dit biedt de vissers extra tijd om hun vangstmethoden aan te passen.

Afspraken van de EU-landen rond de Noordzee over visserij worden gewoonlijk overgenomen door de Europese Commissie. Dit zal naar verwachting in het najaar zijn, na een wetenschappelijke toets. Het uitstel wordt gesteund door de visserijsector én milieu- en natuurorganisaties die zijn vertegenwoordigd in de North Sea Advisory Council (NSAC).

Verspilling voorkomen

Door de invoering van de aanlandplicht, die in de Europese Unie gefaseerd wordt ingevoerd tot 2019, moeten vissers alle bijvangst van gequoteerde soorten meenemen naar land. De vis mag niet meer worden teruggegooid in de zee. De aanlandplicht moet ervoor zorgen dat vissers selectiever gaan vissen zodat er geen soorten meer worden gevangen die zij niet willen verkopen of vissen die nog te jong zijn om te mogen verkopen (ondermaatse vis). Dat voorkomt verspilling en het is beter voor het visbestand.

Het uitstel geldt alleen voor vissers die netten gebruiken met kleine mazen (80 mm) om te vissen op bijvoorbeeld tong of Noorse kreeft. Zij vangen daarbij vaak ook ongewenst jonge schol. Voor vissers die met grote mazen op schol of kabeljauw vissen is de aanlandplicht in 2016 al ingevoerd.

Strenge voorwaarden

Strenge voorwaarde voor het jaar uitstel is dat in 2018 door de vissers netten worden ontwikkeld waarmee minder jonge schol wordt bij gevangen. Het jaar uitstel geeft de sector daarnaast extra tijd om onderzoek naar overleving bij teruggooi van de bijvangst af te ronden.

Dit door de overheid gesteunde onderzoek kan leiden tot uitzonderingen op de aanlandplicht als daadwerkelijk wordt aangetoond dat schol een hoge overlevingskans heeft. Dat is op dit moment nog niet het geval. Een mogelijke manier om de overlevingskans te vergroten is het sneller binnenhalen van de visnetten, zodat deze minder lang over de bodem slepen en daardoor ook de schol minder beschadigt.

Nederland zet zich in Brussel al langer in voor meer ruimte voor de zeevisserij om de invoering van de aanlandplicht zo werkbaar mogelijk te maken. Ook ondersteunt de overheid de sector bij het vinden van oplossingen, bijvoorbeeld door het financieren van proefprojecten. [Nieuwsbericht Rijksoverheid| 31-05-2017]

Documenten:

Joint Recommendation of the Scheveningen Group Discard Plan for Demersal Fisheries in the North Sea

Eén Jaar uitstel van aanlandplicht voor schol

kijk op www.visserijnieuws.punt.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Reacties

BRUSSEL – Eendracht Maakt Kracht biedt dinsdag 30 mei in Brussel een stevige petitie aan tegen de Europese aanlandplicht. De petitie wordt overhandigd aan mevrouw Elisa Roller van de Europese Commissie en aan Alain Cadec, voorzitter van de Visserijcommissie in het Europees Parlement.

Vooraf vindt vanaf 12.00 uur een EMK-manifestatie plaats. Vanaf het Schumanplein (waar de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie zetelen) wordt naar het Europese Parlement gelopen. Het bestuur van EMK doet een laatste oproep aan (Nederlandse en Belgische) vissers om mee te gaan. Aanmelden graag bij voorzitter Job Schot.

Schot: ,,EMK is niet voor niets opgericht. We grijpen alles aan om het tij te keren, want we kunnen de aanlandplicht niet over onze kant laten gaan. Welbeschouwd zal die het einde van de kottervisserij betekenen, wat ook duidelijk blijkt uit het VisNed-memorandum inzake choke-species. Het is ons ernst!’’

Een vissersdelegatie gaat om 13.00 uur bij het Europees Parlement naar binnen. Gastheer daar is Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie/SGP en lid van de Visserijcommissie. ,,Het is belangrijk dat de Europese Commissie en mijn collega’s van vissers zélf horen hoe hoog de nood is. Daarom heb ik de opstellers van de petitie uitgenodigd’’, aldus Van Dalen. 

De petitie met circa 23.000 handtekeningen wordt tijdens de lunch als eerste overhandigd aan Elisa Roller. Mevrouw Roller is directielid van de DG Mare en bij de Europese Commissie eerstverantwoordelijke voor het dossier Technische Maatregelen, waar de aanlandplicht onderdeel van is.

Behalve voorzitter Cadec en Van Dalen zullen er meer fractiecoördinatoren uit het Europarlement aanwezig zijn, waaronder de Portugese visserijwoordvoerder Santos van de Sociaal Democraten. Ook de Nederlandse visserijbestuurders van VisNed en Nederlandse Vissersbond zijn present. [Bron: Visserijnieuws.nl]

Eendracht Maakt Kracht biedt dinsdag 30 mei in Brussel een stevige petitie aan tegen de Europese aanlandplicht

 kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

------------------------------------------------------

 

Reacties

Onderzoekers van het Britse onderzoeksinstituut CEFAS hebben vanuit de Britse overheid de vraag gekregen zich te verdiepen in pulsvisserij. Op woensdag 31 mei bezochten drie Britse onderzoekers Nederland, waar zij vergezeld door Wageningen Marine Research onderzoeker Adriaan Rijnsdorp kennis maakten met het pulstuig.

’s Ochtends kreeg het gezelschap uitleg over historie en de technische werking van het systeem door ontwikkelaar Harmen Klein Woolthuis van HFK Engineering. Om de pulstuigen ook in het echt te laten zien had de Nederlandse Vissersbond een bezoek aan Urk gefaciliteerd, met als eerste een uitgebreide rondleiding bij de VCU door Albert Hartman.

Hartman toonde de verschillende onderdelen van het tuig en vertelde over de indrukwekkende reductie in gasoliegebruik door de leden van de coöperatie sinds zij van de boomkor op de puls zijn overgeschakeld.

Aan boord

Het bezoek eindigde op de UK-176, die voor onderhoudswerkzaamheden in het dok lag. Aan boord kregen de onderzoekers uitleg kregen over de besturing van het pulstuig en de verwerking van de vangst aan boord. De tijd werd goed gebruikt, in de auto op weg terug naar het hotel vertelde Rijnsdorp over het meerjarig onderzoeksproject naar de impact van puls.

Puls en de feiten

De onderzoekers waren zeer geïnteresseerd en gaven aan een beter beeld te hebben gekregen van pulsvisserij door het bezoek. De Nederlandse Vissersbond ziet het als een positieve ontwikkeling dat vanuit het Verenigd Koninkrijk kennis wordt verzameld over puls. Dit bevordert de discussie over puls op basis van feiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brita Trapman van de Nederlandse Vissersbond, T 0527-698151 of bktrapman@vissersbond.nl [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond- 1 juni 2017]

Britse onderzoekers maken kennis met pulsvisserij

Video: Animatie SumWing Pulsvisserij HFK

Gepubliceerd op 13 aug. 2013 door Elektro Westhoeve

Animatie hoe de puls visserij werkt. Designed en Engineered by HFK www.sumwing.nl

 kijk meer op www.visserijnieuws.punt.nl

------------------------------------------------------------------

 

Reacties
oli prijs
teller
TELLERS
kotters
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl